OR en MR

 

Op onze school is een ouderraad actief. De ouderraad wil de samenwerking tussen ouders en school bevorderen.  De oudervereniging organiseert samen met het team allerlei activiteiten, zoals het schoolreisje (groep 1-7), Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Paasviering e.d. Voor de organisatie hiervan wordt een ouderbijdrage per leerling gevraagd. (ouderbijdrage is €14,50; daarnaast wordt er nog een bijdrage voor het schoolreisje gevraagd; €25,00). De exacte bedragen worden tijdens de eerste vergadering van de ouderraad vastgesteld. Die ouderbijdrage is wettelijk gezien een vrijwillige bijdrage. De oudervereniging beslist over de besteding van de ouderbijdrage. De administratie en het innen van de ouderbijdrage is in handen van de penningmeester van de ouderraad. Zij legt verantwoording af aan de kascontrole commissie. De ouderraad verantwoordt het bestede geld. Ouders die problemen hebben met de betaling van de ouderbijdrage kunnen in overleg treden met de directie van de school of met de penningmeester van de ouderraad.

De ouderraad vergadert regelmatig met elkaar. Hierbij is de directeur als afgevaardigde van het team aanwezig. 

 

Naast de ouderraad functioneert er ook een medezeggenschapsraad. Zij heeft tot doel de geledingen van de school (hier worden ouders en personeel bedoeld) medezeggenschap te geven in het beleid t.a.v. de school. Eén en ander vloeit voort uit de wet op de medezeggenschap onderwijs. Het gaat hierbij in de eerste plaats om medezeggenschap bij het bestuur van de school, de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand. De directeur van de school voert overleg met de MR over aangelegenheden welke door het schoolbestuur aan hem zijn gedelegeerd. Voor een aantal zaken heeft het bestuur de instemming of het advies van de MR nodig. Verslagen van de vergaderingen worden via het “Wingerdblad” aan de ouders medegedeeld. Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit 4 leden: 2 ouders en 2 personeelsleden. Dit zijn: Rogier Bosch (ouder), Inge Schuiling (ouder), Myriam Broekhaar (personeel) en Nienke Diekmann (personeel)

 

Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van het schoolbestuur. De GMR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Ze heeft dezelfde taken en bevoegdheden als een MR, maar dan ten aanzien van zaken die alle scholen onder het bestuur aangaan.