Medezeggenschapsraad


Naast de oudervereniging functioneert er ook een medezeggenschapsraad. Zij heeft tot doel de geledingen van de school  (hier worden ouders en personeel bedoeld) medezeggenschap te geven in het beleid t.a.v. de school. Eén en ander vloeit voort uit de wet op de medezeggenschap onderwijs. Het gaat hierbij in de eerste plaats om medezeggenschap bij het college van bestuur van de school, de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand. De directeur van de school voert overleg met de MR over aangelegenheden welke door het college van bestuur aan hem zijn gedelegeerd. Voor een aantal zaken heeft het college van bestuur de instemming of het advies van de M.R. nodig. Het  MR-reglement ligt voor elke ouder ter inzage op de school. Verslagen van de vergaderingen worden via het Wingerdblad aan de ouders medegedeeld.
Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit 4 leden: 2 ouders en 2 leerkrachten.
De samenstelling van de medezeggenschapsraad is:
                        Voorzitter:                               /
                        Secretaris/penningmeester:      Myriam Broekhaar, leerkracht
                        Leden:                                   Inge Schuiling, ouder
                                                                     Nienke Diekmann, leerkracht
                                                                     Rogier Bosch, ouder