STATUS:                CONCEPT 10-6-2018
 
Jaarverslag medezeggenschapsraad de Wingerd 
schooljaar 2017-2018
 
Jaarverslag van onze medezeggenschapsraad ter verantwoording aan ouders, leerkrachten en bevoegd gezag, over het gevoerde beleid in het schooljaar 2017/2018.
 
De  medezeggenschapsraad (MR) heeft tot doel de geledingen van de school (hier worden ouders en personeel bedoeld) medezeggenschap te geven in het beleid t.a.v. de school. Eén en ander vloeit voort uit de WMS. Het gaat hierbij in de eerste plaats om medezeggenschap bij het college van bestuur van de school, de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand. De directeur van onze school voert overleg met de MR over aangelegenheden welke door het college van bestuur aan hem zijn gedelegeerd. Voor een aantal zaken heeft het college van bestuur de instemming of het advies van de MR nodig. Het MR-reglement ligt voor elke ouder ter inzage op de school. Verslagen van de vergaderingen worden via het Wingerdblad aan de ouders medegedeeld.
 
Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit 4 leden: 2 ouders en 2 leerkrachten.
De samenstelling van de medezeggenschapsraad dit schooljaar is:                                 
 
Voorzitter:                                           Stephan Poppe, ouder
Secretaris/penningmeester:            Marije Spit, leerkracht
Leden:                                                 Joyce Landman, ouder
                                                                        Myriam Broekhaar, leerkracht en notulist
 
De MR is het schooljaar 2017-2018  drie maal bijeengekomen. Hieronder een overzicht welke highlights er tijdens deze vergaderingen zijn besproken.
Tijdens de eerste MR-vergadering van dit schooljaar is er gesproken over de nieuwe schoolgids. De MR heeft met de nieuwe gids ingestemd. Verder is er gesproken over de aanmelding van een leerling in het kader van de SOP van de Wingerd en hoe de MR tegen deze kwestie aankijkt. Verder is het protocol van swim-to-play doorgenomen en is het veiligheidsverslag besproken. Met name het speeltoestel op het schoolplein zorgde voor de nodige incidenten.
 
Tijdens de tweede vergadering van dit schooljaar is de begroting van 2018 goedgekeurd. Met name de licentiekosten zijn hoog. Het tekort dat de wingerd heeft wordt door het bestuur geaccepteerd.Verder is het definitief dat groep 1 en 2 niet mee doet in de carrousel van Swim-To-Play. De MR heeft tot slot ingestemd met het schoolondersteuningsprofiel en met het vakantierooster van 2018-2019. Bij de laatste een opmerking dat wordt aangesloten bij het VO.
Tijdens deze laatste MR-vergadering van dit schooljaar is het jaarverslag van de MR (2016-2017) na enkele opmerkingen vastgesteld. Verder is er tijdens deze vergadering gesproken over de formatie van 2018-2019. De MR heeft ingestemd met het voorgelegde formatieplan en is positief over de verdeling van de groepen en beperkte combinatieklassen. Het jaarplan en taakbeleidsplan worden geagendeerd op de eerst volgende MR-vergadering. Verder zal volgend schooljaar ook groep 1 en 2 deelnemen aan Swim-To-Play. Het ravijn heeft aanpassingen gedaan in het concept waardoor het team het nu wel verantwoord genoeg vindt op deel te nemen.
 
Tot slot hebben we kennis mogen nemen van de goede cito uitslagen van 2018.
Financiën 
De MR beschikt niet over een zelfstandige kas. Alle uitgaven lopen via de exploitatie van de school.
 
 Stephan Poppe
Lid MR
 
Juni 2018
 
Goedgekeurd MR-Vergadering 12 juni 2018