Verzuim en verlof van school 


Als uw kind om een of andere reden de school niet kan bezoeken of een gedeelte van de schooltijd moet verzuimen, verzoeken wij u dit telefonisch door te geven (bij voorkeur tussen 8.15 uur en 8.25 uur).
Het telefoonnummer is: 0548-612055
Een briefje meegeven aan een broer, zus of klasgenoot is ook voldoende.

Wanneer kinderen tot 8.45 uur zonder bericht afwezig zijn, wordt er door de school contact opgenomen met de ouders / verzorgers.
Indien u voor uw kind om een noodzakelijke of belangrijke reden verlof wilt hebben, heeft u toestemming nodig van de directie.
In voorkomende gevallen wordt u verzocht schriftelijk verlof aan te vragen bij de directie van de school.
Op school zijn hiervoor speciale formulieren aanwezig.
Het aanvraagformulier kunt u ook HIER downloaden. 

Aangezien wij regelmatig vragen krijgen over verlof worden hierna de wettelijke richtlijnen gegeven voor het verlenen van verlof aan leerplichtige kinderen (vanaf 5 jaar).

Verlof aanvraag
Artikel 14 van de Leerplichtwet bepaalt dat de directeur van de school zonder goedkeuring van de leerplichtambtenaar maximaal 10 schooldagen per schooljaar verlof kan verlenen voor gewichtige omstandigheden.

Verlof tot en met 10 dagen voor gewichtige omstandigheden:
Dit kunnen plezierige maar ook minder plezierige omstandigheden zijn.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen 2 dagen
na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en door deze
op basis van de wet te worden afgehandeld.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
Deze uitgangspunten houden in dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra lang weekend, deelnamen van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst etc. niet kunnen worden aangemerkt als bijzondere reden.

Voor verlof tot en met 10 schooldagen per jaar geldt: Als ouders een afwijzing op hun verzoek hebben ontvangen en toch op vakantie gaan, dan is de directeur wettelijk verplicht de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar zal een proces verbaal opmaken en dit doorsturen naar de Officier van Justitie. Deze kan vervolgens de ouders of verzorgers een boete opleggen voor dit ongeoorloofd verzuim van hun kind(eren).

Verlof tot en met 10 dagen voor vakantieverlof:
Artikel 11 sub f stelt een jongere in staat vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouders of verzorgers buiten de schoolvakanties met hen op vakantie te gaan (bedrijfstechnische redenen zijn geen reden voor extra vakantieverlof).

De leerplichtwet stelt echter twee beperkingen:
Verlof voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Bij verlof van meer dan 10 schooldagen per jaar gelden de volgende regelingen: